QUO VADIS X

W ciągu ostatniej dekady konferencje Quo
Vadis rozwinęły dynamiczną sieć studentów
i młodych profesjonalistów, którzy odnoszą
sukcesy jako liderzy na całym świecie.
Osiągnięto to poprzez zebranie wybitnej
grupy studentów i specjalistów z różnych
dziedzin — w tym przedsiębiorców,
menedżerów wyższego szczebla,
naukowców, polityków, urzędników,
artystów i innych — w inspirującym
otoczeniu, w którym mogliby prowadzić
dyskusje ponad podziałami pokoleniowymi.
Pod hasłem dziedzictwa, przywództwa i
jedności, konferencja Quo Vadis X ma na
celu zaszczepienie młodszym
przedstawicielom Polonii szacunku dla ich
polskiego pochodzenia i tożsamości oraz
wsparcie ich na drodze do osobistego i
zawodowego sukcesu.

O ver the past decade, Quo Vadis Conferences
have cultivated a vibrant network of
students and young professionals who have
gone on to become successful leaders
worldwide. This was accomplished by
bringing together a select group of students
and professionals of all types – including
entrepreneurs, senior managers, academics,
politicians, public servants, artists and more
– in an inspirational setting where they could
engage in discussions across generational
boundaries. Under the themes of heritage,
leadership, and unity, the Quo Vadis X
Conference aims to instill in younger
members of Polonia an appreciation for their
Polish heritage and identity, and to support
them on their path towards personal and
professional success. We hope that you will
be next to join this global movement!

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.